Close menu Menu

Algemene voorwaarden

14 mei 2020

Algemene voorwaarden

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32087236

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Redlink B.V. gevestigd te Bunschoten, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. Degene die deze voorwaarden heeft aanvaard, dan wel die deze voorwaarden bekend zijn, zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden van de wederpartij maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien deze uitdrukkelijke overeenstemming er niet is, worden andersluidende voorwaarden van de wederpartij door de gebruiker uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het door de wederpartij zonder opmerkingen aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen dan wel waarbij deze voorwaarden zijn meegestuurd, geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden na vernietiging laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding van de gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker alsnog het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Door de gebruiker getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend door de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 4. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd deze wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat de in lid 4 sub A genoemde wijzigingen tot 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst met een wederpartij in bovenbedoelde zin door de gebruiker mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien de gebruiker binnen deze termijn gebruik maakt van voornoemde bevoegdheid, is de wederpartij in bovenbedoelde zin bevoegd de overeenkomst met de gebruiker te ontbinden.

ARTIKEL 3: LEVERING, KOSTEN EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering door de gebruiker aan de wederpartij geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bij een orderbedrag van minder dan € 345,00 exclusief btw  wordt een bedrag van € 19,50 door de gebruiker in rekening gebracht. Bij een orderbedrag van meer dan € 345,00 vindt de levering franco plaats.
 3. Zijn de door de wederpartij bestelde zaken zwaarder dan 20 kilogram inclusief verpakking, is de wederpartij de daadwerkelijke verzendkosten verschuldigd.
 4. Bij een orderbedrag minder dan € 70,00 exclusief btw is de wederpartij naast de kosten genoemd in lid 2 in 2013 een ordertoeslag verschuldigd van € 6,00.
 5. De gebruiker is gerechtigd jaarlijks de verzend- en vervoerskosten en de ordertoeslag te verhogen.
 6. Bestellingen van de wederpartij die voor 16.00 uur bij de gebruiker worden geplaatst, worden als de bestelde zaken op voorraad zijn bij de gebruiker diezelfde dag naar de wederpartij worden verstuurd.
 7. Opgegeven termijnen waarbinnen door de gebruiker zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 8. Bij levering in gedeelten c.q. fasen door de gebruiker wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 9. Leveringen vinden plaats tussen 08.00 uur en 18.00 uur. De wederpartij dient gedurende deze tijd de gebruiker in de gelegenheid te stellen te leveren.
 10. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 12. Indien het voor de gebruiker niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren  wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag waarbij tevens een redelijke termijn aan de wederpartij waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de zaken te leveren.
 13. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten van de wederpartij gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 14. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij aan de gebruiker de overeengekomen prijs c.q. de bedongen c.q. de verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen.
 15. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 4: TRANSPORT

 1. Verzending van door de wederpartij bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat van de gebruiker over op de wederpartij op het moment dat de bestelde en te leveren zaken de vestiging van de gebruiker verlaten. Bij levering in de zin van artikel 3 lid 8 artikel gaat het risico betreffende de geleverde zaken per levering c.q. per fase over van de gebruiker op de wederpartij.
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport van de door de wederpartij bestelde zaken, al dan niet aan de zaken zelf geleden.
 4. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 5. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats voor de bij de gebruiker bestelde zaken en is bovendien verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing van genoemde zaken.
 6. Door de wederpartij niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen van de gebruiker worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 5: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd bij de wederpartij, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij door de gebruiker in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage van de gebruiker bij de wederpartij is beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het -ter beoordeling van de gebruiker- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 6: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. na het beëindigen van de werkzaamheden door de gebruiker tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame(s) door de wederpartij niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker kenbaar is(zijn) gemaakt, worden de door de gebruiker geleverde zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen door de wederpartij c.q. worden de uitgevoerde werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd door de gebruiker.
 4. Door de wederpartij bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
 5. Reclames geven de wederpartij niet de bevoegdheid en het recht de betalingsverplichting jegens de gebruiker op te schorten of te verrekenen.
 6. De gebruiker dient door de wederpartij in staat te worden gesteld de klacht c.q. de reclame te onderzoeken.
 7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 8. In alle andere gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking; c.q. emballage. Retourzending geschiedt dan voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Door de wederpartij foutief bestelde producten worden uitsluitend na schriftelijke toestemming van de gebruiker retourgenomen. Bij retourname in goede en originele staat wordt 70% van de verkoopwaarde exclusief BTW gecrediteerd.
 10. Indien de zaken na aflevering bij de wederpartij door toedoen van de wederpartij dan wel door de wederpartij ingeschakelde derden c.q. hulppersonen van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht van de wederpartij op reclame.
 11. In geval van terechte reclames zal de schade door de gebruiker worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook aard ook met inbegrip van gevolgschade op welke grond ook tenzij de schade te wijten aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet , dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker heeft ingeschakeld.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de aan de wederpartij geleverde zaken. Dit geldt als enige en tegelijk ook volledige schadevergoedingsplicht van de gebruiker jegens de wederpartij.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan de wederpartij welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de door de gebruiker geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering bij de wederpartij aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd door de gebruiker.
 6. A.In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  B. Indien door de gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken door de fabrikant van de betreffende zaak van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 9. A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  B. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 8: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet of niet volledig door de wederpartij is betaald:
 3. A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist;
  B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom van de betreffende factuur. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  C. zal de wederpartij de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de gebruiker zijn verschuldigd. Deze kosten, met een minimum van € 40,00, worden door de gebruiker berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ;
  D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De gebruiker heeft de bevoegdheid om, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een vordering tot volledige schadevergoeding.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten, totdat de betaling door de wederpartij is geschied dan wel deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Genoemde bevoegdheden jegens de wederpartij heeft de gebruiker ook al reeds, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen aan de gebruiker strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en vervolgens in mindering van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 7. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, is de wederpartij niet bevoegd te verrekenen met betrekking tot deze vordering(en). Dit geldt ook indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken die in de macht van de wederpartij worden gebracht voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, evenals vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De gebruiker verbindt zich tot overdracht van de zaak aan de wederpartij onder opschortende voorwaarde van voldoening van voornoemde betalingsverplichtingen
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake met de wederpartij gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen van de wederpartij.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud van de gebruiker rust.

ARTIKEL 10: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd door de gebruiker geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de wederpartij jegens de gebruiker. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van alle schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. In het geval dat de gebruiker dan wel de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, op grond van overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst te voldoen, wordt de door overmacht getroffen verplichtingen tezamen met alle daarmee rechtstreeks samenhangende verplichtingen van de gebruiker jegens de wederpartij opgeschort, totdat de oorzaak van deze verhindering zal zijn opgeheven of beëindigd. Alsdan is de gebruiker niet gehouden enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander ongeacht of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Indien de gebruiker van mening is dat dusdanige opschorting en instandhouding van de overeenkomst met de wederpartij van haar in redelijkheid niet langer kan worden gevergd, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden.
 4. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de met de gebruiker gesloten overeenkomst te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: ONTBINDING EN ANNULERING

 1. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst krachtens artikel 6:265 e.v. BW of op grond van andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel met de gebruiker is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder lid 1 is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering van een order c.q. een bestelling door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Terug naar klantenservice

Jeroen helpt je graag verder!

Bel 033 298 09 26
(werkdagen 08:30 - 17:30)

Mail naar sales@redlink.nl

Kies je voor Redlink,
dan kies je voor;

Constante kwaliteit

Van materiaal tot levering

Officiële Distriebutiepartner Datwyler

Datwyler benadrukt onze kwaliteit

Persoonlijk en zonder rompslomp

Altijd een vast contactpersoon

Ruim 25 jaar ervaring

In zowel kabeltechniek en ICT netwerken

Snelheid en flexibiliteit

In zowel het orderproces als de nazorg